Zaloguj się
Nowy koszyk 0

Regulamin sklepu


Elzap Sp. z o.o. w Piławie Górnej - sklep internetowy

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu świadczenia usług drogą
elektroniczną oraz środków porozumiewania się na odległość

 

 

§ 1 Postanowienia Ogólne
 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.elzap.pl.
   
 2. Właścicielem oraz prowadzącym sklep internetowy pozostaje Elzap Elektrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piastowska 50A, 58- 240 Piława Górna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000166063, posiadająca numer REGON: 891490913, numer NIP: 8821927825, o kapitale zakładowym: 150 000 zł zapłaconym w całości.

 

 

§ 2 Definicje Pojęć
 

 1. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy oraz zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania strony internetowej.
   
 2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych służących identyfikacji Użytkownika podczas dostępu do Konta. Hasło ustalane jest przez Użytkownika w momencie rejestracji.
   
 3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   
 4. Koszyk - internetowy elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje wyboru Towaru celem złożenia zamówienia
   
 5. Konto - zbiór danych oraz informacji dotyczących Użytkownika gromadzonych oraz przechowywanych przez Przedsiębiorcę w ramach Sklepu oraz obejmujących dane Użytkownika, składane przez Użytkownika zamówienia i zawierane przez niego z Przedsiębiorcą umowy sprzedaży, do którego dostęp Użytkownik uzyskuje po procesie rejestracji oraz każdorazowo po zalogowaniu przy użyciu Loginu i Hasła.
 1. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok (przy czym za Kupującego uznana może być również osoba która ukończyła 13 rok życia, jeżeli posiada zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna, bądź jednostka organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, która składa zamówienia lub dokonała zakupu na stronie internetowej Sklepu.
   
 2. Login - używany podczas procesu rejestracji oraz każdorazowego korzystania z konta adres poczty elektronicznej Użytkownika.
   
 3. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu dostarczanego przez Przedsiębiorcę za zgodą Użytkownika.
   
 4. Polityka Prywatności - zasady przechowywania oraz dostępu do informacji, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika.
   
 5. Przedsiębiorca - Elzap Elektrotechnika Sp. z o. o. z siedzibą ul. Piastowska 50A, 58- 240 Piława Górna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000166063, posiadająca numer REGON: 891490913, numer NIP: 8821927825 o kapitale zakładowym: 150 000 zł;
   
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin.
   
 7. Serwis - platforma internetowa zlokalizowana pod adresem: www.sklep.elzap.pl
   
 8. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem internetowym: www.sklep.elzap.pl
   
 9. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Sklepu, a także ewentualne dodatkowe akcesoria oraz komponenty, które dostarczane są Kupującemu wraz z Towarem.
   
 10. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna (Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i nie ukończyła 18 roku życia ale wyłącznie w zakresie w jakim może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

   

§ 3 Kontakt
 

 1. Dla potrzeb kontaktu z Użytkownikami Przedsiębiorca posługuje się następującymi danymi kontaktowymi:
   

Nazwa przedsiębiorcy: Elzap Elektrotechnika Sp. z o.o.

Adres: ul. Piastowska 50A, 58- 240 Piława Górna

Numer telefonu: 74 837 29 30, kom. 504 496 178

Adres poczty elektronicznej: ps@elzap.pl

 

 1. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.
   
 2. Przedsiębiorca zastrzega prawo do kontaktu z Użytkownikiem na wskazane przez Użytkownika dane w postaci numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu korespondencyjnego w kwestiach związanych z realizacją zamówień oraz umowy.

   

§ 4 Wymagania techniczne oraz warunki korzystania z Serwisu

 

 1. Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie minimum następujących warunków technicznych/ oprogramowania:
   
 1. dostęp do komputera bądź innego stosownego urządzenia (typu laptop, smartfon, tablet, notebook) wyposażonego w klawiaturę lub stosowny wskaźnik umożliwiający wypełnienie formularzy oraz łącza internetowego;
   
 2. dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, HTML wraz z aktywnym interpretatorem JavaScript;
   
 3. włączona obsługa plików Cookies oraz okien wyskakujących;
   
 4. dostęp do poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do korzystania z Konta oraz realizacji zamówień oraz umowy.
   
 5. Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa, bądź dobra osobiste osób trzecich albo niezgodnych z dobrymi obyczajami, czy zasadami współżycia społecznego
   
 6. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie Serwisu.

 

 

§ 5 Składanie zamówień oraz wykonanie umowy
 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.sklep.elzap.pl.
   
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak równie ż opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik, który składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie Towaru.
   
 3. Po wybraniu Towaru przez Użytkownika należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”, wówczas Towar zostanie przeniesiony do Koszyka widocznego po prawej stronie, do którego można przejść poprzez wskazanie przycisku „Do koszyka”. Po przejściu do Koszyka wyświetlą się dane dotyczące ceny oraz sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie Użytkownik będzie mógł przejść do ekranu logowania, zdecydować o rejestracji Konta bądź przejść do dalszego składania zamówienia bez obowiązku rejestracji poprzez wybranie pola „Kontynuuj bez logowania” oraz wskazanie niezbędnych w tym celu danych osobowych i adresu poczty elektronicznej. Przed zatwierdzeniem zamówienia, które wiąże się z obowiązkiem zapłaty, zamówienie zostanie podsumowane.
 1. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym, a Przedsiębiorcą dotycząca wyłącznie zakupu danego Towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem Towarów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których przypadku miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Przedsiębiorcy, bądź adres jego Oddziału, w zależności od miejsca wydania Towaru Kupującemu.
   
 2. Użytkownik może dokonać zakupu poprzez rejestrację na stronie Sklepu oraz utworzenie indywidualnego konta, bądź bez obowiązku rejestracji.
   
 3. Rejestracja jest bezpłatna oraz dobrowolna i wymaga wypełnienia przez Użytkownika stosownego formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownik wskazuje swoje dane, w tym dane osobowe i adres poczty elektronicznej, samodzielnie ustalając oraz wprowadzając Hasło dostępu do Konta. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania poprzez zaznaczenie odpowiednich „checkboxów” (pól wyboru) celem akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówień, zarejestrowania oraz prowadzenia konta. Aktywacja konta wymaga kliknięcia w link aktywacyjny wysłany na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
   
 4. W przypadku utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, dane dostępne na tym koncie mogą być dowolnie modyfikowane, usuwane oraz zmieniane przez Użytkownika. Wskazane przez Użytkownika dane powinny być aktualne oraz prawidłowe.
 1. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych zakupów można dokonywać poprzez logowanie do utworzonego konta przy użyciu Loginu oraz Hasła.
   
 2. Login oraz Hasło są poufne, a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich udostępnienie osobom trzecim.
   
 3. Aby usunąć utworzone konto, Użytkownik powinien skontaktować się z Przedsiębiorcą w wybrany sposób wskazany w § 3 pkt. 1.
   
 4. Przedsiębiorca w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną wysyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, za jego odrębną zgodą, bezpłatny „Newsletter”. Rezygnacja z subskrypcji „Newslettera” wymaga poinformowania Przedsiębiorcy poprzez wejście w Zakładkę „ Newsletter” na Koncie oraz kliknięcie ikony „Wypisz z Newslettera”, bądź poprzez informację wysłaną na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy wskazany w§ 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
   
 5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przedsiębiorca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik narusza w sposób uporczywy zapisy niniejszego Regulaminu albo dopuszcza się działań o charakterze bezprawnym, bądź korzysta z usług w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami oraz celem funkcjonowania Sklepu, czy naruszający prawa osób trzecich.
   
 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron, jak równie ż jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.
   
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Przedsiębiorcę zostaje przesłane na podany adres e-mail Użytkownika.
   
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu albo bezpośrednio poprzez usunięcie konta Użytkownika.
 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie zawartych umów sprzedaży, chyba, że Strony zgodnie postanowią inaczej.

 

 

§ 6 Płatności oraz koszty
 

 1. Za zamówiony Towar Kupujący jest obowiązany zapłacić w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamóienia lub w momencie dostarczenia Towaru lub w czasie podanym na formularzu - w zależności od wybranej formy płatności. Brak wpłaty skutkuje anulowaniem zlecenia.
 2. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności:
   

a) płatność przelewem na konto Przedsiębiorcy
 

Dane banku:             ING Bank Śląski S.A.
 

Numer konta:           95 1050 1908 1000 0090 3252 6403
 

Kod SWIFT:             INGBPLPW

 

 1. płatność przy odbiorze Towaru;
   
 2. płatność w kasie - w przypadku zamówień odbieranych osobiście, bezpośrednio w siedzibie Przedsiębiorcy
   
 3. płatność online - Przelewy24

 

 1. Dostępne formy płatności widoczne są również podczas dokonywania zamówienia.
   
 2. Ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich PLN i są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT).
   
 3. Kupujący posiadający indywidualny kod rabatowy mogą go wpisać po wyświetleniu zawartości Koszyka, celem obliczenia przysługującego im rabatu.
 1. Na cenę zamówienia składa się cena Towaru oraz koszt jego dostawy.
   
 2. Cena dostawy Towaru wynosi odpowiednio:


  a) 19 PLN brutto w przypadku wyboru formy płatności przelewem i online

  b) 25PLN brutto w przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze

 

 

§ 7 Zasady wysyłki oraz dostarczania zamówień

 

 1. Przedsiębiorca  wysyła  Towar  po  otrzymaniu  wpłaty  Kupującego,  bądź wyborze przesyłki kurierskiej płatnej przy odbiorze, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie zależnym od wskazanej w indywidualnym opisie każdego z towarów dostępności podanej w dniach.
   
 2. Przedsiębiorca dostarcza zamówione przez Kupującego Towary na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Kupujący ma również prawo do odbioru osobistego zamówionych Towarów w siedzibie Przedsiębiorcy: ul. Piastowska 50A, 58- 240 Piława Górna regulując zapłatę za zamówiony Towar gotówką przy jego odbiorze lub kartą płatniczą.
   
 3. Towary dostarczane są w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Przedsiębiorcę firmie kurierskiej.
   
 4. Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
   
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
   
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Elzap Elektrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piastowska 50A, 58-240 Piława Górna o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
   
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, który może wydrukować i wypełnić, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Elzap Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Piastowska 50A,
58-240 Piława Górna,
e- mail:  ps@elzap.pl,
tel. 504 496 178
 

 

 

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży  następujących rzeczy(  *)/umowy  dostawy następujących rzeczy( *)

 

 

 

– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

 

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

 

 – Podpis konsumenta(-ów) (tylko je żeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

– Data

 

( *)Niepotrzebne skreślić.

 

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta w przedmiocie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
   
 3. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   
 4. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
 5. Towar należy odesłać na adres: Elzap Elektrotechnika Sp. z o. o. z siedzibą ul. Piastowska 50 a, 58- 240 Piława Górna, niezwłocznie , a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   
 6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  a) o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

§ 9 Gwarancja


 

 1. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera, bądź sprzedawcy, która obowiązuje na terenie Polski.
   
 2. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja szczegółowe informacje o niej oraz jej treść zawarte są w opisie każdego z Towarów.
   
 3. Przedsiębiorca wydaje Kupującemu wraz z Towarem dokument gwarancyjny utrwalony na papierze, bądź innym trwałym nośniku.
   
 4. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

 

§ 10 Reklamacje

 

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
   
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości otrzymanego Towaru Kupujący wedle własnego wyboru może:

 

 1. skorzystać z przewidzianych dla danego Towaru uprawnień gwarancyjnych;

 

 1. złożyć Przedsiębiorcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana przez Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
   
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Przedsiębiorca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
   
 3. Konsument może również zamiast zaproponowanego przez Przedsiębiorcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Przedsiębiorcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
   
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
   
 2. Reklamację można złożyć w siedzibie Przedsiębiorcy lub drogą pocztową.
   
 3. W przypadku reklamacji składanej drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji, żądanie, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Przedsiębiorcę oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, a następnie, jeżeli Przedsiębiorca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, po uprzednim uzgodnieniu z Przedsiębiorcą, odesłać kompletny Towar na adres: Elzap Elektrotechnika Sp. z o. o. z siedzibą ul. Piastowska 50 a, 58- 240 Piława Górna.
   
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację Konsumenta w terminie 14 dni oraz poinformować Konsumenta o sposobie jej załatwienia.
   
 5. W przypadku, gdy realizacja żądań związanych z reklamacją wadliwego Towaru wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Przedsiębiorca.
   
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania Towaru.
   
 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Przedsiębiorcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Przedsiębiorcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
   
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Przedsiębiorcę, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie na dane kontaktowe Przedsiębiorcy wskazane w § 3 pkt.1. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, jego dane kontaktowe oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Przedsiębiorca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
   
 3. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Przedsiębiorcy dotyczącą reklamacji, Kupujący może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd powszechny. Kupujący będący Konsumentem może równie ż skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów opisanych w § 11.

 

 

§ 11 Sposoby rozpatrywania sporów

 

 1. Spory wynikłe na tle umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu rozpatrywane są przez właściwy rzeczowo oraz miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu Sąd powszechny.
   
 2. Kupujący będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.
   
 3. Kupujący będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   
 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
   
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   
 3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, S towarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

§ 12 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Przedsiębiorca.
   
 2. Przedsiębiorca wykorzystuje oraz przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu oraz w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz za odrębną zgodą w celach marketingowo-promocyjnych.
   
 3. Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia ich, zmiany oraz usunięcia.

 

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 roku, do umów zawartych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.
   
 3. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przedsiębiorcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik przy pierwszym logowaniu licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem zawartej z Przedsiębiorcą umowy.