Zaloguj się
Nowy koszyk 0

Reklamacje i zwroty


Reklamacje

 

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
   
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości otrzymanego Towaru Kupujący wedle własnego wyboru może:

 

 1. skorzystać z przewidzianych dla danego Towaru uprawnień gwarancyjnych;

 

 1. złożyć Przedsiębiorcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana przez Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
   
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Przedsiębiorca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
   
 3. Konsument może również zamiast zaproponowanego przez Przedsiębiorcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Przedsiębiorcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
   
 2. Reklamację można złożyć w siedzibie Przedsiębiorcy lub drogą pocztową.
   
 3. W przypadku reklamacji składanej drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji, żądanie, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Przedsiębiorcę oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, a następnie, jeżeli Przedsiębiorca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, po uprzednim uzgodnieniu z Przedsiębiorcą, odesłać kompletny Towar na adres: Elzap Elektrotechnika Sp. z o. o. z siedzibą ul. Piastowska 50 a, 58- 240 Piława Górna.
   
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację Konsumenta w terminie 14 dni oraz poinformować Konsumenta o sposobie jej załatwienia.
   
 5. W przypadku, gdy realizacja żądań związanych z reklamacją wadliwego Towaru wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Przedsiębiorca.
   
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania Towaru.
   
 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Przedsiębiorcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Przedsiębiorcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
   
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Przedsiębiorcę, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie na dane kontaktowe Przedsiębiorcy wskazane w § 3 pkt.1. Regulaminu sklepu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, jego dane kontaktowe oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Przedsiębiorca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
   
 3. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Przedsiębiorcy dotyczącą reklamacji, Kupujący może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd powszechny. Kupujący będący Konsumentem może równie ż skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów opisanych w § 11 Regulaminu sklepu w zakładce "Regulamin"

 

 

Zwroty / odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
   
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
   
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Elzap Elektrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piastowska 50 a, 58-240 Piława Górna o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
   
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, który może wydrukować i wypełnić, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 • Adresat: Elzap Elektrotechnika Sp. z o.o.
  ul. Piastowska 50 a,
  58- 240 Piława Górna,
  e- mail: ps@elzap.pl,
  tel. 504 496 178

 

 • – Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

 

 

 

 • – Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

 

 

 

 • – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 

 

 • – Adres konsumenta(-ów)

 

 

 

 • – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 • – Data


  ( *)Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta w przedmiocie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
   
 3. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   
 4. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
 5. Towar należy odesłać na adres: Elzap Elektrotechnika Sp. z o. o. z siedzibą ul. Piastowska 50 a, 58- 240 Piława Górna, niezwłocznie , a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   
 6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  a) o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.